Selecteer een pagina

Uit: Jubileumuitgave 75 jaar Fanfare Sint Lambertus – Heemkundekring Lith

Ongeveer een kwart eeuw vóór de oprichting van een fanfare te Lith deed de roep om een muziekgezelschap in deze streek zich al gelden. De Provinciale Noordbrabantsche ‘s-Hertogenbosche Courant van woensdag 13 januari 1897 vermeldde over Lith: ….. Een allerprettigst soiree, een keurige avond. zoo luidden de gesprekken. waarmee de talrijke bezoekers der uitvoering Zaterdagavond huiswaarts keerden. Inderdaad zoo mocht het wel heeten. De vereeniging “Willem Tell” heeft zich op loffelijke wijze van haar taak gekweten. Maar laten we ons aan de uitvoering houden, die al onze aandacht verdient …..

En dan volgt een uitgebreide opsomming van de voordrachten met commentaar hierop .
.. . . . Te bejammeren is het, dat in deze gemeente niet een flink muziekgezelschap bestaat, hetzij harmonie of liederentafel. Dit zou zeker onder een degelijk bestuur en flinke leiding bloeien en veel bijdragen om het genot en het prettig samenzijn van zulke avond te verhoogen. …. (5).

De liederentafel zal na een eeuw, deze herfst, gaan verschijnen, zo heeft een der bestuursleden der fanfare onlangs in het openbaar beloofd. Het muziekgezelschap bestaat inmiddels 75 jaar. De festiviteiten rondom dit feest gaan gebeuren op 14-15-16 juni 1996, een maand eerder. 75 Jaar geleden kon men immers niet bevroeden, dat de maand juli in 1996 als vakantieperiode dienst doet en er daarom weinig mensen thuis zijn om iets te kunnen vieren!

‘De Lithse harmonie is voortgekomen uit het ‘rijke roomse leven· van tussen de wereldoorlogen. In heel katholiek Nederland (en hetzelfde zag Je bij de protestanten. de socialisten) werden toen organisaties en verenigingen opgericht die allemaal ten doel hadden de gelovige onafhankelijk te maken van (bijna) alles wat niet-katholiek was’, zo schrijft Henk Buijks, streekarchivaris, bij de uitgave van 60 jaar fanfare St. Lambertus te Lith. Zo liep Lith vrij vooraan wat het muziekgebeuren in de omgeving betrof, want de fabrieksharmonieën uit Oss zijn jonger en harmonie ‘Concordia’ uit Heerewaarden werd pas een jaar later,in 1922 opgericht.

Pastoor van Hapert
Bron: archief Heemkundekring

Voor het oprichten van een muziekgezelschap nam pastoor H. van Hapert het voortouw. En tijdens die hele droge zomer van 1921 nodigde hij en zijn kapelaan E. van Mol op 15 juli ‘s-avonds om 8 uur op de R.K. Pastorie een aantal notabelen uit het dorp uit om te trachten een muziekgezelschap van de grond te krijgen met als doel o.a. ‘het opluisteren van kerke­lijke en burgerlijke feesten en het geven van concerten tot onderling vermaak en gepaste uitspanning’. De aanwezigen waren het volgens de notulen snel eens. Waarom het een fan­fare is geworden en geen harmonie, zal misschien wel altijd een raadsel blijven.

Hadden bestaande verenigingen alleen maar een bestuur met een geestelijk adviseur, het beheer van de nieuwe fanfare werd in handen gelegd van maar liefst vier instanties: de president (pastoor van de St. Lambertusparochie te Lith), de vicepresident (zijn kapelaan), het bestuur en de commissie van beheer. De macht van de pastoor/president was absoluut; hij had vetorecht en dat is zo de eerste veertig jaar van het be­staan van de fanfare gebleven.

Het bestuur bestond uit een directeur – die hier geen voorzitter was maar dirigent -, een onderdirecteur die hem kan vervangen en een secretaris/penningmeester.
De commissie van beheer, bestaande uit vier personen, is ook nu 1996 – red.) nog een adviserend orgaan welker leden ervan worden gekozen uit en door begunstigers of ere-leden. En dan zijn daar natuurlijk ook de contribuerende leden, de muzikanten zelf.

Als eerste directeur en onderdirecteur konden in augustus 1922 aangesteld worden: L.G. v d. Goor (Oss) en A.G. Vogels, want genoeg geld voor muziekinstrumenten was inmiddels door collectanten bij inwoners van Lith opgehaald.

Er werd twee keer per week gerepeteerd en een jaar later konden de inwoners van Lith horen en zien wat hun nieuwe fanfare presteerde bij hun eerste rondgang door het dorp.

Binnen het gebeuren van de fanfare speelden er zich in de loop der jaren hele familiegeschiedenissen af. Vanaf de oprichting tot en met het 75 jarig bestaan hebben Lithse families connecties met deze vereniging gehad. Op deze website leest u verschillende verhalen van deze ‘fanfarefamilies’.